İleri Düzey Python Eğitimi Sertifika Programı 

İleri Düzey Python Eğitimi, Python programlama dilinde daha karmaşık ve derin konuları kapsayan bir öğrenme programıdır.

 • Python Programının Tanıtımı
 • Kullanım Alanları
 • İndirilmesi ve Kurulması
 • Temel Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Aritmetik Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • Veri Türleri
 • Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
 • Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
 • İşlem Çıktılarının Alınması
 • Temel Metin İşlevleri
 • Ön Tanımlı Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
 • Lokal ve Global Değişkenler
 • If İfadesinin Kullanımı
 • If ve Else İlişkisi
 • If
 • Else ve Elif İlişkisi
 • Döngüler
 • For Döngüsü
 • While Döngüsü
 • Veri İşleme
 • Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
 • Numpy Modülünün Yüklenmesi
 • Rastsal Veri Üretme
 • Normal Dağılımdan Veri Üretme
 • Tam Sayı Veri Üretme
 • Numpy Dizeleri Oluşturmak
 • Numpy Dizelerinin Özellikleri
 • Yeniden Şekillendirme İşlemleri
 • Dizeleri Birleştirme İşlemleri
 • Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
 • Dizelerde Sıralama İşlevi
 • İndeksler ile Elamanlara Erişim
 • Aralık Seçme İşlemleri
 • Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
 • Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
 • Dizelerde Matematiksel İşlemler
 • Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
 • Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
 • İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
 • Pandas Modülünün Yüklenmesi
 • İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
 • Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
 • İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
 • Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
 • Data Frame (Veri Çerçevesi)
 • Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
 • Loc ve İloc İşlevleri ile Değişken Seçme
 • Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
 • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
 • Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
 • İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
 • Gruplama İşlemleri
 • Toplulaştırma İşlev
 • Filtreleme İşlemleri
 • Tekrarlama Komutları
 • Sıralama İşlemleri
 • Dönüştürme İşlevleri
 • Pivot Tablolar
 • Veri Görselleştirme
 • Verileri Kategorilere Ayırma
 • Barplot Grafikleri
 • Seaborn Modülünün Kurulumu
 • Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
 • Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
 • Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
 • Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
 • Temel İstatistik Bilgileri
 • Anket Verilerine Bakış
 • Evren ve Örneklem
 • Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
 • Değişken
 • Sabit Parametre
 • Bağımlı Bağımsız Değişken
 • Ölçüm Düzeyleri
 • Sınıflama (Nominal) Ölçek
 • Sıralama (Ordinal) Ölçek
 • Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
 • Temel İstatistiksel Kavramlar
 • Ortalama
 • Mod
 • Medyan
 • Standart Sapma
 • Varyans
 • Korelasyon
 • Kovaryans
 • Normal Dağılım
 • Hipotez Testleri
 • Hipotez Testinin Aşamaları
 • Programının Arayüzünün Tanıtılması
 • Programdaki Menüler
 • Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
 • Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
 • Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
 • Veri Etkiletlerinin Girilmesi
 • Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
 • Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
 • Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
 • Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
 • Görsel Gruplama
 • Gözlem ve Değişken Erişimi
 • Gözlem ve Frekans İlave Etme
 • Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
 • Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
 • Gözlemleri Ağırlıklandırma
 • Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
 • Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
 • Ölçek Hesaplamaları
 • Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
 • Çapraz Tablolar Oluşturmak
 • Frekans Tabloları Oluşturmak
 • Betimsel İstatistikler Elde Etmek
 • Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
 • Normal Dağılım Testi
 • Grup Ortalamalarının Testi
 • Tek Örneklem t Testi
 • Bağımsız Örneklem t Testi
 • Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

Eğitim sonunda E-Devletinize yansıycak Üniversite onaylı sertifika alabileceksiniz. Sertifikanız E-Devletinize yansıyacaktır.

İleri Düzey Python Eğitim İçeriği

Konya Karatay Üniversitesi - Workshopers İşbirliği kapsamında gerçekleştirilen Eğitime katıldıktan sonra sizinle iletişime geçeceğiz ve sizi Konya Karatay Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemine ekleyeceğiz. Eğitim sonunda E-Devletinize yansıyacak Üniversite onaylı belge alabileceksiniz.

Eğitimi satın aldıktan sonra gün içerisinde sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçilecektir. Eğitime 6 Ay erişiminiz olacaktır. Eğitimi 6 ay içinde tamamlamanız gerekmektedir. Eğitim canlı değildir.

İleri Düzey Python Eğitim Süresi

İleri Düzey Python Eğitimi 23 Uzaktan Eğitim Saatidir.  Üniversiteler AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ye göre belgelendirme sağlanmaktadır. 1 örgün eğitim sistem AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemine) göre 3/4 uzaktan eğitim saatine eşittir.

İleri Düzey Python Eğitim Sertifikası

Eğitimini tamamladıktan sonra Konya Karatay Üniversitesi Onaylı Eğitim Sertifikası alacaksınız. Bu belge E-Devletinize yansıyacaktır. 

 

 

Yorumlar
Bilgi - Yorum yapabilmek için öğrenci girişi yapmanız gerekmektedir.
Bilgi - Bu eğitime ait yorum bulunmuyor.